Polityka prywatnosci

Ilves Sp. z o.o. ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

O nas

Ilves spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, adres: ul. Sobieskiego 217/4, 84-200 Wejherowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336681, NIP 588-232-59-41, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem office@ilves.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: „my” lub „Ilves”, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

Ilves jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Po co nam Twoje dane?

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców).
Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach:
(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy o
pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na
Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest
konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Ilves, bądź
(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ilves lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Jak korzystamy z Twoich danych

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług:
informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biura Ilves. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemie i biurze Ilves, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes Ilves oraz jej klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach firmy. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe:
1.klientom - oferujemy naszym klientom usługi rekrutacyjne i usługi pracy tymczasowej. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej). Ponadto, jeśli świadczymy usługi pracy tymczasowej, możemy udostępniać klientom takie dane osobowe pracowników tymczasowych, jaki ich imiona i nazwiska oraz okresy zatrudnienia i wysokość oraz częstotliwość wypłat wynagrodzenia.
2.dostawcom - może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym dostawcom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (np. usługa medycyny pracy, etc.). Jeśli informacje mają być udostępniane, zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę, na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji.

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów. Przykładowo, transfer może wynikać z faktu, że zagraniczny klient zwraca się z prośbą o wyszukanie w naszej bazie kandydatów w związku z obsługiwanymi rekrutacjami. Transfer może także wynikać z tego, że klient lub dostawca jest zlokalizowany poza obszarem Unii Europejskiej. Nie jest wykluczone, że prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż kraj kandydata, ale to zawsze będzie taki kraj, który Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych albo podmiot, z którym została zawarta umowa taki poziom gwarantująca. W takich przypadkach dodatkowo zapewnimy kontraktowe i techniczne środki bezpieczeństwa, które zagwarantują należyty poziom ochrony Twoich danych. Lista krajów, o których mowa wyżej znajduje się pod tym linkiem

Stosujemy odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami pod adresem office@ilves.pl

Twoje prawa

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
 • innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: office@ilves.pl.

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.

Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia od ręki. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mogę w późniejszym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Ilves.
Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: office@ilves.pl

Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu moich danych osobowych?

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli Ilves przetwarza je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.

Pliki „cookies”

Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Ilves korzysta z plików „cookies” w celu m.in.:
a) dostosowania zawartości strony www.ilves.pl do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.
Więcej na temat wykorzystywania przez nas plików Cookies przeczytasz w Polityce Cookies:
http://wszystkoociasteczkach.pl/

Masz pytania?
Dotyczące Polityki Prywatności Ilves lub chciałbyś zrealizować przysługujące Ci prawa, skontaktuj się z nami pod adresem: office@ilves.pl.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY

WSZYSTKIE OFERTY PRACY

ILVES SP. Z O.O.

ul. Sobieskiego 217/4
84-200 Wejherowo

tel. +48 696 887 579